Reglement

Mamamini Goededoelenfonds 2017


Aanvragen

A. Aanvragen

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Mamamini Fonds 2017 dient u vóór 1 februari 2017 een aanvraag te doen via het online aanvraagformulier.

 

B. Verplichte stukken

Er dienen enkele verplichte stukken te worden meegestuurd met de aanvraag, zie ook F.
Indien de stukken niet geüpload kunnen worden, dienen ze binnen één week per post te worden nagestuurd.


Planning

C. Planning Mamamini Fonds 2017

 

November 2016 - januari 2017:

- Aanvraag indienen

 

Februari - april 2017:

- Mamamini Fondscommissie maakt keuzes

 

Mei 2017:

- Bekendmaking Mamamini Fonds 2017

- Uitreiking


Criteria

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Mamamini Fonds dient een organisatie en haar project aan de volgende criteria te voldoen.

 

D. Criteria organisatie

1. Stichting of vereniging, reeds ingeschreven bij de KvK

2. Gevestigd in of om Groningen, maximaal 25 km buiten de stad

3. Met een maatschappelijke doelstelling (bij voorkeur één die aansluit bij de 3 M's van Mamamini)

4. Met een bestuur of vergelijkbaar toezichthoudend orgaan bestaande uit minimaal 2 personen

6. Organisatie heeft geen religieus en/of politiek doel

7. Organisatie betreft geen (semi-)overheid

8. Organisatie voert geen concurrerende activiteiten uit t.o.v. Mamamini

 

E. Criteria aanvraag

1. Het project heeft een maatschappelijk doel (bij voorkeur één die aansluit bij de 3 M's van Mamamini)

2. Het project is specifiek gericht op Groningen en omgeving

3. Het project is niet (hoofdzakelijk) gericht op dieren(-welzijn)

4. Het project heeft geen religieus of politiek doel

5. Het project omvat geen voor Mamamini concurrerende activiteiten

 

Voorbeelden:

- Een Groningse stichting start een actie om een project in Oeganda te steunen: voldoet niet, zie E2

- Een vereniging in Amsterdam wil kleding schenken aan minima in steden, waaronder ook Groningen: voldoet niet, zie D2

- Een stichting in Utrecht heeft een onderafdeling in Groningen die een project wil starten voor Groningse minima: voldoet
- Een Groningse stichting wil 2ehands spullen inzamelen en verkopen om geld te genereren voor hun dameskoor: voldoet niet, zie E5

- Buurtbewoners willen een buurtvereniging opzetten; ze willen geld voor de oprichting: voldoet niet, zie D1


Verplichte stukken

F. Verplichte stukken bij aanvraag

1. Kopie uittreksel Kamer van Koophandel, niet ouder dan 1 jaar

2. Kopie van een bankafschrift van de organisatie, ter verificatie van de IBAN. Bedragen mogen onzichtbaar worden gemaakt.

3. Een korte specificatie van de verwachte kosten van het project (projectbegroting).

 

De verplichte stukken dienen vóór 31 januari 2017 binnen te zijn (middels upload).
Nasturen per post mag ook: Mamamini Fonds t.a.v. Jessica Kruizinga, Postbus 6197, 9702 HD Groningen


Fondscommissie

G. Keuze uit aanvragen

De Mamamini Fondscommissie maakt een keuze uit de aanvragen en bepaalt de hoogte van de toe te kennen bedragen. De Fondscommissie wordt ieder jaar opnieuw samengesteld, alle medewerkers van Mamamini kunnen zich hiervoor opgeven. De Fondscommissie kent haar eigen reglement.

 

Alleen als een aanvraag tijdig is ingediend, deze aan alle criteria voldoet én de verplichte stukken tijdig zijn ingediend, maakt de aanvraag deel uit van de goedgekeurde aanvragen die aan de Mamamini Fondscommissie worden aangeboden.


Uitkering

H. Wijze van uitkeren

Direct na de Fondsuitreiking ontvangt de aanvrager een bijdrage uit het Mamamini Fonds. Dit bedrag kan overeenkomen met het aangevraagde bedrag, maar het kan ook lager zijn, zulks ter bepaling van de Fondscommissie. Het maximale toe te kennen bedrag per project is voor 2017 vastgesteld op 5.000 euro.


Publiciteitsverplichtingen

I. Publiciteits-verplichtingen

Organisaties waarvan de aanvraag wordt gehonoreerd verplichten zich tot:

- deelname aan een uitreikingsmoment

- deelname aan een 'fotoshoot' voor promotionele doeleinden

 

Tevens geven organisaties én personen werkzaam voor deze organisaties, Mamamini de volgende toestemmingen:

- publiekelijk communiceren van naam en logo van de organisatie en de gehonoreerde aanvraag

- publiekelijk communiceren van foto's (en personen op foto's), genomen tijdens de fotoshoot

 

Mamamini waardeert het zeer als organisaties via social media, hun website of andere kanalen de donatie van Mamamini bekendheid geven. Mamamini stelt hiervoor graag foto's en andere illustraties beschikbaar.


Verantwoording / declaratie

J. Verantwoording / declaratie

Organisaties die geld ontvangen uit het Mamamini Fonds dienen vóór eind 2017 een online declaratieformulier in te vullen. Met het declaratieformulier verantwoordt de organisatie de besteding van gelden welke zijn ontvangen uit het Mamamini Fonds. Mamamini kan eventueel achteraf vragen om facturen, betaalwijzen en/of rekeningafschriften.

 

Een organisatie kan om een half jaar uitstel verzoeken als een project nog niet is afgerond. Er wordt maximaal twee maal uitstel verleend, gerekend vanaf het declaratiemoment. Na de afgelopen periode dient de organisatie dan alsnog haar declaratie in.

 

Mamamini is gerechtigd het uit het Mamamini Fonds ontvangen bedrag terug te vorderen, indien:

- een organisatie verzuimt het declaratieformulier tijdig in te vullen;

- een organisatie besteding van het bedrag niet kan aantonen (al dan niet middels gevraagde facturen, betaalbewijzen, etc.);

- een organisatie de toegekende gelden aan (volledig) andere zaken heeft besteed dan in de aanvraag was aangegeven, zonder dat hiervoor vooraf schriftelijk toestemming is gegeven door Mamamini;

- er geld is overgebleven

In alle gevallen zal door Mamamini naar redelijkheid worden gehandeld. 


- Einde reglement -