ANBI

Info over het boekjaar 2018.


Stichting Mamamini is een ANBI, oftewel een Algemeen Nut Beogende Instelling. Op deze pagina vind je formele informatie en de jaarcijfers van Stichting Mamamini over 2018.

 


Algemene info

Naam

Stichting Mamamini

 

RSIN/fiscaal nummer

8789125

 

Contactgegevens

Postbus 6197, 9702 HD Groningen, 050 -313 2200, mail@mamamini.nl


Doelstellingen

A. Het bevorderen van hergebruik van gebruiksvoorwerpen in de ruimste zin des woords

B. Het verbeteren van de leefomstandigheden van de minima

C. Het bevorderen en stimuleren van milieuvriendelijke activiteiten

D. Het bevorderen van werkritme en werkervaring van medewerkers met het doel om hen weer in contact te brengen met de maatschappij en/of met het doel hen door te laten stromen naar gesubsidieerde of reguliere arbeid

E. Het doneren van middelen aan initiatieven die een algemeen maatschappelijk belang nastreven op het gebied van milieu, minima, werkgelegenheid en andere door het bestuur te bepalen doelen


Bestuurssamenstelling

Frank Grommers - voorzitter

Luut Jan Sterenberg - penningmeester & secretaris

Klaas Hofman - algemeen bestuurslid

Wouter Hoogland - algemeen bestuurslid

Joop de Jong - algemeen bestuurslid


Beloningsbeleid

Beloningsbeleid bestuursleden Stichting Mamamini:

Bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding welke valt binnen de grenzen die de Belastingdienst

stelt aan een onbelaste onkostenvergoeding.

 

Beloningsbeleid medewerkers in dienst van Stichting Mamamini (inclusief management en directie):

Conform het Mamamini Handboek Arbeidsvoorwaarden (MHA). De loontabel van het MHA kende in 2018 een salarisbandbreedte van het wettelijk minimumloon tot maximaal 5.128,03 euro bruto per maand bij een fulltime dienstverband. In 2018 werd een eindejaarsuitkering uitgekeerd; deze kent een maximaal bedrag per persoon per jaar van 418 euro netto (deeltijd naar rato). 


Hoofdlijnen Beleidsplan 2016 - 2020

Werk aan de Winkel - Op naar de aantrekkelijkste kringloopwinkels van Groningen

Mamamini heeft haar beleid voor 2016 - 2020 geformuleerd in een beleidsplan, hierna te noemen 'meerjarenplan'. De titel van het meerjarenplan luidt 'Werk aan de Winkel' met als ondertitel 'Op naar de aantrekkelijkste kringloopwinkels van Groningen'.

 

De hoofdlijnen van dit meerjarenplan zijn:

- het niveau waarop Mamamini haar doelstellingen nastreeft op peil houden of zo mogelijk verhogen;

- de manier waarop doelstellingen worden nagestreefd nog verder verbeteren en aanpassen aan de tijd;

- het waarborgen van continuïteit van de stichting; daartoe de omzet op peil houden;

- het aantrekkelijker maken van Mamamini voor 3 essentiële groepen: donateurs, klanten en vrijwilligers.

 

Mamamini wil het niveau waarop zij haar maatschappelijke doelstellingen nastreeft, de komende jaren op peil houden en het liefst nog verder vergroten. Ook wil Mamamini de manier waarop de doelstellingen worden nagestreefd aanpassen aan de tijd en zo nog verder verbeteren. Hiertoe is het absoluut noodzakelijk dat de omzet van Mamamini op peil blijft; ook voor de continuïteit van Mamamini op langere termijn is dit van groot belang. Stichting Mamamini wil dit bewerkstelligen door de komende jaren nóg meer te focussen op 3 essentiële groepen: klanten, donateurs en vrijwilligers van Mamamini. Voor deze groepen moet Mamamini nóg aantrekkelijker worden gemaakt. Naar overtuiging van Mamamini is dit ook zeker mogelijk, op tal van manieren en terreinen. Om dit te bewerkstelligen zijn al tal van plannen opgesteld, waarvan de eersten vanaf 2016 ten uitvoer worden gebracht. 


Verslag van uitgeoefende activiteiten

Mamamini bevorderde volop hergebruik en haalde daarbij met haar 4 winkels in 2018 weer een prachtige omzet. De producten die ongeschikt waren voor hergebruik werden op professionele wijze gerecycled.

 

Tienduizenden klanten, waaronder vele minima, kochten bij Mamamini die producten die elders (nieuw of gebruikt) te duur of onvindbaar zouden zijn geweest.

 

Circa 250 vrijwlligers waren in 2018 bij Mamamini werkzaam. De één om werkervaring op te doen, de ander om werkritme te behouden en weer een ander om (meer) sociaal contact te behouden. Een klein aantal vrijwilligers stroomde in 2018 succesvol uit naar een betaalde baan. Bij enkele vrijwilligers financierde Mamamini het benodigde certificaat en/of de af te sluiten opleiding.

 

Dankzij alle klanten, donateurs en vrijwilligers was het mogelijk om weer veel geld uit te keren vanuit en toe te voegen aan de spaarpot van het Mamamini Goededoelenfonds. Tientallen goede doelen in en om Groningen profiteerden van een riante gift.


Staat van baten & lasten 2018

 

Inkomsten

 

 

1.822.187                                                                                                              

Personeelskosten 1.202.044            
Huisvestingskosten    169.246  
Afschrijvingskosten    126.887  
Overige Kosten    156.486  
    - 1.654.663
Resultaat Exploitatie 2018        167.524
Mutatie bestemmingsreserve   -      50.000
         117.524

Toelichting bij staat van baten & lasten

Inkomsten

Betreft de opbrengsten van de winkelverkopen van de ingebrachte goederen, alsmede de opbrengst van

onverkoopbare spullen in de vorm van oud ijzer en vodden. Tevens overige opbrengsten.

 

Personeelskosten

Betreft de totale loonkosten en overige personeelskosten van alle medewerkers bij Mamamini (vrijwilligers + dienstverband). Medewerkers in dienstverband worden beloond conform het Mamamini Handboek Arbeidsvoorwaarden.

 

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten bestaan uit huur, gas/elektra, onderhoud, belastingen/heffingen, assurantiën, beveiliging en overige huisvestingskosten.

 

Afschrijvingskosten

Betreft de afschrijvingskosten op gedane investeringen. Er wordt lineair afschreven met percentages van 3,5% - 20%.

 

Overige kosten

De overige kosten bestaan o.a. uit automatiserings-, transport- en promotiekosten. 

 

Mutatie bestemmingsreserve

Dit is het bedrag dat ten behoeve van het Mamamini Fonds aan de bestemmingsreserve wordt toegevoegd. In 2018 bedroeg dit 50.000 euro.


Balans per 31/12/2018

Debet   Credit  
Materiële vaste activa 1.076.476 Bestemmingsreserve     95.894
Vlottende activa 1.144.662 Algemene reserve 1.817.410
    Voorzieningen    128.431
    Kortlopende schulden    179.403
  2.221.138   2.221.138

Toelichting bij balans

Materiële vaste activa

Betreft de grotere investeringen in bedrijfsmiddelen die langer dan een jaar hun vruchten afwerpen.

Deze worden geactiveerd en hierop wordt afgeschreven met percentages van 3,5% - 20 %.

 

Vlottende activa

De vlottende activa bestaan uit: debiteuren, vorderingen, overlopende activa en liquide middelen.

 

Bestemmingsreserve (Mamamini Goededoelenfonds)

De 'spaarpot' voor meerdere jaren van het Mamamini Goededoelenfonds.

Stand per 1/1/2018: 117.394

Toegevoegd: 50.000

Uitgekeerd: -/- 71.500

Stand per 31/12/2018: 95.894

 

Overige reserves

In de overige reserves bevinden zich o.a. reserveringen voor groot onderhoud, grote investeringen en 

tegenvallers.

 

Stand per 1/1/2018: 1.699.886

Resultaat exploitatierekening: 167.524
Mutatie bestemmingsreserve (Goededoelenfonds) -/- 50.000

Stand per 31/12/2018: 1.817.410

 

Voorzieningen

Betreft een voorziening voor groot onderhoud aan de daken.

 

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden bestaan uit: crediteuren, loonheffingen, omzetbelasting, pensioenpremies, overige schulden en overlopende passiva.